1

Fenomena - PNSoft (Czech Republic) 1994
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12376
https://zxaaa.net/screen11/fenomepn.png

https://youtu.be/brO_hgcLQBA