1

IVP09 Viewer
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=4259
http://zxdemos.ru/img/posts/posts_9/16545.png http://zxdemos.ru/img/posts/posts_9/16545_2.png http://zxdemos.ru/img/posts/posts_9/16545_3.png

2

https://youtu.be/i5uWxeU9Zd0