1

Predator - ??? (Czech Republic) 1996
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12415
https://zxaaa.net/screen11/predator.png

2

https://youtu.be/AA7OU_KS-fU