1

Crank boot - Crank
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12673
https://zxaaa.net/screen11/crank_bt.png

Crank 2 boot - Crank
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12674
https://zxaaa.net/screen11/crank2bt2.png

2

https://youtu.be/8vhm1w2qla8

3

https://youtu.be/gwo2beJ8W8k